VOORWAARDEN

  Art. 1.       Algemeen

  Alle leveringen van goederen en diensten door Kerckhaert NV geschieden tegen de hierna volgende voorwaarden. Hiervan kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst tussen Kerckhaert NV en de consument. Het feit dat op bepaalde punten wordt afgeweken, doet geen afbreuk aan de toepassing of geldigheid van de overige voorwaarden.

  Art. 2.       Prijzen & aanbiedingen

  Alle vermelden prijzen zijn in euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  Opgegeven prijzen en foto’s zijn informatief en niet bindend. Indien er zich tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en de uitlevering van de desbetreffende goederen een prijswijziging voordoet, zal de consument hiervan op de hoogte worden gebracht alvorens de goederen worden verstuurd. In dit geval heeft de consument het recht van de aankoop af te zien zolang de goederen nog niet verzonden zijn.

  Een samengestelde prijsopgave verplicht Kerckhaert NV er niet toe een deel van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs te leveren.
  Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de consument en Kerckhaert NV.

  Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van eventuele schrijf -of drukfouten. Kerckhaert NV kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  Art. 3.      Levering

  Alle leveringen geschieden op de wijze zoals door Kerckhaert NV gespecificeerd.
  Alle leveringskosten zijn voor rekening van de consument tenzij anders overeengekomen. De kosten voor levering worden vooraf aan de consument medegedeeld. Kerckhaert NV behoudt het recht de kosten voor levering afzonderlijk te factureren.
  Indien de consument de goederen weigert op moment van levering of de bestelling alsnog wenst te annuleren nadat de zending reeds vertrokken is, zijn de leveringskosten en aanverwante kosten voor rekening van de consument.

  Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

  Art. 4.      Betalingsmodaliteiten

  Alle betalingen dienen voorafgaand aan de verzending van de desbetreffende goederen te geschieden. Hetzij door contante betaling, hetzij door overschrijving. 
  Indien de betaling niet vooraf plaats vindt, worden de goederen tegen rembours geleverd.
  De consument heeft keuze uit beide betalingsmodaliteiten bij het plaatsen van de bestelling.
  Kerckhaert NV behoudt ten allen tijden het recht een voorschot, al dan niet een volledige voorafbetaling, te vragen.

  Betalingsmodaliteiten verschillend van het hierboven vermelde kunnen enkel van kracht zijn na wederzijdse overeenkomst tussen de consument en Kerckhaert NV en uitsluitend na goedkeuring door Kerckhaert NV. Deze worden dan tevens op de factuur vermeld.

  Het toekennen van bepaalde betalingsmodaliteiten verleend niet automatisch het recht op diezelfde betalingsmodaliteiten bij nabestellingen of nieuwe bestellingen, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de consument en Kerckhaert NV.

  Indien, in geval van voorafbetaling, de betaling niet binnen de 5 werkdagen ontvangen wordt door Kerckhaert NV, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Tenzij de consument binnen deze termijn Kerckhaert NV ervan op de hoogte heeft gebracht de zending tegen rembours te willen ontvangen.

  Alle goederen zijn principieel contant betaalbaar bij hun levering, behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding. In geval van niet tijdige betaling zal een verwijlrente verschuldigd zijn groot 1% per aangevatte maand. Tevens is de NV Kerckhaert gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding groot 10% van de niet tijdig betaalde hoofdsom.

  In geval van faillissement van de consument, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Kerckhaert NV en verplichtingen van de consument jegens Kerckhaert NV onmiddellijk opeisbaar.

  Art. 5.      garantie en retour

  Wanneer de gekochte goederen niet aan de wensen van de consument voldoen, dan kan de consument deze binnen de 5 werkdagen terugsturen onder voorbehoud dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan: de goederen zijn ongebruikt, in ongeschonden toestand en in de originele verpakking. Alle teruggestuurde goederen dienen duidelijk voorzien te zijn van naam en volledige adresgegevens van de consument te samen met een duidelijke toelichting van de reden van terugzending.

  Het terugzenden van goederen gebeurt steeds op kosten van de consument tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de consument en Kerckhaert NV.
  Indien aan alle bovenvermelde voorwaarden werd voldaan ontvangt de consument een tegoedbon ter waarde van de teruggestuurde goederen. Transportkosten worden niet vergoed. Afwijkingen op deze retourvoorwaarden zijn enkel toegestaan bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de consument en Kerckhaert NV.

  De van toepassing zijnde garantievoorwaarden en termijnen zijn deze zoals aangeboden door de leverancier/producent. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

  Eventuele zichtbare tekorten of gebreken dienen binnen de 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Kerckhaert NV te worden gemeld met gelijktijdige overhandiging van het aankoopbewijs en de gebrekkige zaak.

  Niet zichtbare gebreken dienen binnen de 3 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te worden gemeld. Eens de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten en aanverwante kosten voor vervanging of herstelling ten kosten van de consument.
  Het terugzenden van gebrekkige goederen gebeurt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de consument en Kerckhaert NV, steeds op kosten van de consument.

  Garantie is niet van toepassing in situaties waarbij het gebrek een gevolg is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de goederen in kwestie dan wel de goederen hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de goederen niet bestemd zijn.

  Kerckhaert NV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fabricagefouten en/of daaruit voortvloeiende gevolgschaden noch voor kosten en/of schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik.

  Art. 6.      geschillen

  Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de NV Kerckhaert.

  Art. 7.      Eigendomsvoorbehoud

  Kerckhaert NV behoudt zich het eigendomsrecht voor alle geleverde goederen voor tot op de datum van de algehele betaling.

  Kerckhaert Ruitersport

  Laagstraat 3, 9140 Temse (België)

  tel. 03-771.40.15

  fax. 03-771.35.58

  info@kerckhaert.be